Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.

Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.

План.

1.Управління як соціальне явище.

2.Державне управління.

3.Сутність виконавчої влади.

4.Співвідношення виконавчої влади, державного управління та адміністративного права.

5.Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи.

Література:

s Конституція України, 1996 р., Відомості ВР України.

s ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", від 16.12.1993 р.

s Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р. №1579/99, Офіційний вісник України – 1999 №50 – ст. 2436.

s Державне управління в Україні. Навч. посібник за ред. В. Б. Авер’янова. – К., 1999 р.

s Бахрак Д. Н. Административное право. Общая часть. – М., 1993 г.

s Адміністративне право України Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.. Підручник, за ред. Ю. П. Битяка. – Харків. 2000 р.

s Коваль Л. В. Адміністративне право України. – К., 1996 р.

s Колпаков В. К. Адміністративне право України., К., 1999 р.

І

Управління є необхідною умовою розвитку суспільства, спільної праці людей для досягнення певних цілей у відповідних сферах та галузях діяльності. Ця діяльність здійснюється людьми - суб'єктами управління і може бути охарактеризована як цілеспрямована сукупність дій, що забезпечують погодження і координацію спільної праці з метою досягнення суспільно значущих цілей та вирішення поставлених завдань.

Різноманітність об'єктів управління дає можливість виділити основні його види: соціальне, технічне та біологічне.

Соціальне управління - діяльність людей, їх громадських і держав Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.­них об'єднань, управління людини людиною, в цілому суспільством.

Технічне управління пов'язане зі створенням людьми, їх об'єд­наннями машин і механізмів, а також «управління ними» з метою полегшення умов праці.

Біологічне управління спрямоване на використання об'єктивних законів природи, що відкриваються біологічними науками для ство­рення нових сортів рослин і порід тварин.

Слід підкреслити, що технічне і біологічне управління здій­снюється в рамках соціального, оскільки всі види управління пов'я­зані з об'єднанням зусиль людей для досягнення відповідних цілей, але мають різну спрямованість (об'єкт).

У теорії управління, в тому числі соціального, часто говорить­ся про кібернетичне Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. управління, яке набуло значного поширення.Однак кібернетичне управління пов'язане з усіма наведеними вида­ми управління, вивчає їх з формальної точки зору. Досягнення кібер­нетики використовуються в науці і практиці управління. Це, так би мовити, процес управління.

Для правильного розуміння управління як соціального явища слід виходити із змісту управлінської діяльності як функції органі­зованих систем, створених для забезпечення взаємодії складаючих їх елементів, що підтримують необхідний режим роботи з метою досягнення поставлених цілей та завдань внутрішнього і міжсистемного характеру.

Управління має своїми основними елементами суб'єкт та об'єкт (який діє на засадах самоорганізації), що взаємодіють на різних щаблях ієрархії Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. шляхом управляючого (керуючого) впливу суб'єкта на об'єкт.

Соціальному управлінню притаманні всі названі елементи. Про­те слід ураховувати особливості соціальної сфери, де управлінські зв'язки реалізуються через відносини людей, що проявляються в організації суспільного життя. В самому загальному плані соціаль­не управління, управління суспільством в цілому можна розумі­ти як механізм організації громадських зв'язків, що здійснюються всіма державними органами, незалежно від конкретного призначен­ня., органами місцевого самоврядування, а також: об'єднаннями гро­мадян. Виходячи із цього соціальне управління:

s по-перше, проявляється через спільну діяльність людей, орга­нізує їх для такої діяльності у відповідні колективи Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. та організацій­но оформлює;

s по-друге, своїм головним призначенням має упорядкування та врегулювання спільної діяльності шляхом забезпечення погоджених індивідуальних дій учасників такої діяльності через вплив на їх по­ведінку (волю);

s по-третє, виступає в ролі регулятора управлінських взаємовід­носин, що виникають між суб'єктом та об'єктом у процесі практич­ної реалізації функцій соціального управління;

s по-четверте, є владним, оскільки базується на підпорядкуванні волі учасників управлінських відносин - суб'єкт формує та реалі­зує волю, а об'єкт їй підкоряється;

s по-п'яте, має особливий механізм реалізації через організацій­но оформлені групи людей, якими виступають органи виконавчої влади Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. (державного управління), органи місцевого самоврядування та об'єднання громадян або уповноважені особи цих організацій.

Соціальне управління має специфічне призначення, особливі форми здійснення та організації суспільних зв'язків. У широкому розумінні, як вже відзначалося, управлінські завдання та функції реалізують всі державні органи, незалежно від їх призначення, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян. У зв'язку з цим прийнято поділяти соціальне управління на громадське, що здій­снюється органами місцевого самоврядування, об'єднаннями грома­дян, іншими недержавними організаціями, та державне, під яким розуміється специфічний вид державної діяльності - виконавча діяльність, функціонування якої пов'язане з формуванням особли­вої правової галузі - адміністративного права.

Слід також Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. зауважити, що управлінські зв'язки просліджуються і в діяльності законодавчого органу - Верховної Ради України, судовій та прокурорській системах, але вони є внутрішніми, орга­нізаційно-правовими, пов'язаними з управлінням своєю системою.

У системі громадського управління особливе місце посідає місцеве самоврядування, яке є правом територіальної громади - жителів села (кількох сіл), селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи).

Об'єднання громадян та інші недержавні організації здійснюють управління на основі своїх статутів в Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. межах Конституції та законів України.

ІІ

Державне управління обов'язково містить три елементи: прийняття рішення, його виконання та контроль за реалізацією. Державне управління як частина державної діяльності має своїм основним призначенням здійснення виконавчої влади. Державний характер такого управління полягає в тому, що в його процесі реа­лізуються завдання, функції та інтереси держави. Для його здійснен­ня створюються спеціальні органи (встановлюються посади), які діють в рамках законів та в межах своїх повноважень.

Виконавча діяльність є основним призначенням державного управління і складає першу, найбільш важливу його сторону. Разом з тим для безпосереднього управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю ха Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.­рактерною є розпорядча діяльність, яка становить другу сторону дер­жавного управління. Виконавча і розпорядча діяльність органів вико­навчої влади виявляється у відносинах влади і підпорядкування, на­данні суб'єктам, що її здійснюють, юридично-владних повноважень.

Як самостійній формі державної діяльності державному управ­лінню притаманні характерні риси, що випливають із його природи - здіснення виконавчих і розпорядчих повноважень:

а)загальнодержавний характер, оскільки воно охоплює най­більш важливі сторони життя держави та суспільства;

б)спрямованість на виконання Конституції та законів України (підзаконна діяльність);

в)юридично-владний, розпорядчий характер;

г)організаційний зміст, за допомогою якого досягаються регу­лювання і координація спільної праці Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. людей;

д)активність і цілеспрямованість, має безпосередніми об'єкта­ми свого впливу галузі економічного, соціального та адміністратив­но-політичного будівництва;

е)безперервне і постійне здійснення.

Змістом державного управління є комплекс функцій, які називаються функціями управління. Через їх реалізацію суб'єкти виконавчої влади здійснюють управлінські процеси, дося­гають поставленої мети. Функція управління пов'язує в одне ціле запланований результат, практичну діяльність по виконан­ню намічених завдань та одержаний результат. Запланований резуль­тат може бути досягнутий лише у разі, коли правильно, з урахуван­ням реальних можливостей (забезпечення матеріально-фінансовими, людськими ресурсами (фахівцями), об'єктивною інформацією, зако­нодавчою основою тощо) встановлюються управлінські завдання Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.. Функції державного управління є відносно самостійними елемента­ми виконавчої державної діяльності, що здійснюється на основі за­кону чи іншого правового акта спеціальною системою органів вико­навчої влади притаманними їм методами. Своєю метою функції уп­равління мають виконання завдань держави та суспільства шляхом владно-організуючої діяльності в різних процесуальних формах.

Державне управління здійснюється відповідно до принципів (засад), закріплених Конституцією України. В сучасній юри­дичній літературі система принципів державного управління, як правило, не розглядається. Проте слід відмітити, що будь-яка діяльність, а тим більш управлінська, має яку-небудь основу. Конститу­ція України дає можливість віднести до принципів державного управ­ління такі Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.: відповідальності органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою; верховенства права; законності; участі громадян та їх об'єднань в управлінні; рівноправності громадян в управлінні; гласності.

Принцип відповідальності органів виконавчої влади (посадових осіб) за доручену справу перед людиною і державою випливає із змісту ст. ст. 3, 17, 19 Конституції України та ін. Згідно зі ст. 3 Конституції держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Органи виконавчої влади відповідальні перед Президентом України, підконтрольні і підзвітні Верховній Раді України в межах, передбачених ст. ст. 85, 87 Конституції України, органам виконавчої влади вищого рівня Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою., а також районним і обласним радам в межах, вста­новлених законом. Рішення вищих органів є обов'язковим для нижчих згідно з розподілом їх повноважень. Взаємовідносини вищих та ниж­чих органів виконавчої влади здійснюються на основі субординації.

Принцип верховенства права в Україні закріплений в ст. 8 Кон­ституції. Відповідно до нього Конституція України має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії. Закони та інші нор­мативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Принцип законності безпосередньо пов'язаний з принципом верховенства права і з нього випливає, а також базується на положен­нях Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. Конституції України, відповідно до яких Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Органи дер­жавної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові осо­би зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Закон­ність повинна бути реальною. Закон став в Україні основним дже­релом права, прийнятим відповідно до Конституції. Реальність за­конності гарантується в першу чергу обов'язком державних органів та їх посадових осіб додержуватися її, відповідальністю перед на­родом України, а також судовим контролем (в тому числі з боку Кон­ституційного Суду України), прокурорським наглядом, контролем з боку Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. спеціально створених органів виконавчої влади (інспекцій, ад­міністрацій, комісій, комітетів) та правом громадян на звернення в державні та громадські органи, в тому числі суд.

Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни мають пра­во брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнсько­му та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У здійсненні функцій державного управління громадяни беруть участь шляхом об'єднання в політичні партії та громадські організації. Че­рез такі об'єднання громадяни здійснюють захист своїх прав і сво­бод, задовольняють політичні, економічні, соціальні, культурні та інші інтереси.

Громадяни користуються рівним Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування. Вони мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця про­живання, за мовними чи іншими ознаками. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Рівноправність громадян України забезпечується в усіх галузях економічного, по­літичного, соціального і культурного життя. Обмеження на участь у державному управлінні встановлюються виключно законом (засуд­жені до покарання у вигляді позбавлення волі, недієздатні Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.).

Принцип гласності в державному управлінні пов'язується в пер­шу чергу з вільним доступом громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади всіх рівнів, крім відомостей, які є держав­ною таємницею або іншою захищеною законом таємницею, а також до інформації, що стосується їх особисто. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена (ст. 50 Конституції).

Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. доведені до відома населення у порядку, вста­новленому законом, а недоведені є нечинними.

Стаття 32 Конституції гарантує кожному судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

ІІІ

Відповідно до ст. 6 Конституції державна влада здійснюєть­ся на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Однак це не свідчить про відмову від терміна «державне управління» чи «уп­равління державними справами» (наприклад, ч. 1 ст. 38 Конституції). Термін «державне управління» широко використовується як у Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. вітчиз­няній, так і в зарубіжній літературі та законодавстві. Використання терміна «виконавча влада» пов'язане передусім з переходом до розпо­ділу єдиної державної влади (відомою мірою до умовного) на три гілки влади - законодавчу, виконавчу та судову згідно з функціонально-компетенційною спеціалізацією. Три гілки єдиної державної вла­ди характеризуються відповідною самостійністю, кожну уособлюють (персоніфікують) конкретні, відповідні суб'єкти, які її здійснюють, але зміст їх діяльності спрямований на вирішення, як єдиним механізмом з внутрішнім розподілом функцій, загальносуспільних завдань.

Сутність виконавчої влади зводиться до такого.

1.Виконавча влада є відносно самостійною гілкою (формою, ви­дом) єдиної державної влади в Україні - атрибутом державно-влад­ного механізму Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою., побудованого на засадах поділу влади, і здійснюєть­ся поряд з законодавчою і судовою, тісно з ними взаємодіючи.

2.Виконавча влада є самостійною лише у зв'язку з практичною реалізацією Конституції, законів України в загальнодержавному та функціонально-компетенційному масштабі. На неї покладається найбільша частина загальнодержавних функцій.

3.Виконавча влада має державно-правову природу, наділена владними повноваженнями, що проявляється в її можливостях впли­вати на поведінку і діяльність людей, їх об'єднань, праві і можливо­стях підкоряти собі волю інших.

4.Виконавча влада здійснюється на засадах поділу державної влади на гілки не на всіх рівнях, а лише на вищому, оскільки на місцевому Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. рівні відсутні законодавчі органи. На рівні району в місті є судові органи, в той же час відсутні органи виконавчої влади (дер­жавного характеру), крім Києва та Севастополя. Немає їх і на рівні села, селища, міста. Управління на цьому рівні здійснюється орга­нами місцевого самоврядування.

5.Виконавча влада не може ототожнюватися з виконавчою діяль­ністю, оскільки така діяльність є формою реалізації виконавчої вла­ди, видом державної діяльності відповідної компетенційної та функ­ціональної спрямованості.

6.Виконавча влада здійснюється системою спеціально створе­них суб'єктів - органами виконавчої влади різних рівнів, які на­ділені виконавчою компетенцією, що не властиве органам законодав­чої та судової влади Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.. Через систему цих органів - виконавчої вла­ди - здійснюються державне управління, виконавча та розпорядча діяльність.

IV

Виконавча влада не ототожнюється з державним управлін­ням, яке характеризується як вид державно-владної діяльності. Питан­ня про їх співвідношення постає у зв'язку з тим, що державне управління розглядається як виконавчо-розпорядча діяльність, яка здійснюється системою органів виконавчої влади. Слід також відміти­ти, що зараз із практики державного будівництва нормотворчої діяль­ності (змісту нормативно-правових актів) практично зникли терміни «виконавчо-розпорядча діяльність» і навіть «державне управління».

При розгляді співвідношення виконавчої влади і державного управління слід виходити з того, що категорія «виконавча влада» є політико-правовою, а Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. категорія «державне управління» - організа­ційно-правовою. Єдине, що їх об'єднує, це виконавча спрямованість.

Державне управління за своїм призначенням становить собою вид державної діяльності, в рамках якої реалізується державна вла­да. Це повністю відповідає системі поділу влади, оскільки кожна гілка єдиної державної влади реалізує повноваження через діяльність відповідних суб'єктів.

Виконавча влада одержує свій реальний характер у діяльності відповідних ланок державних органів та їх апарату, що дістали назву органів виконавчої влади, але продовжують здійснювати, як і раніш, управлінську діяльність і по суті є органами державного управління. Зараз державне управління здійснюється в рамках єдиної системи державної влади на Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. засадах поділу влади, тому державне управління, елементами якого є виконавча та розпорядча діяльність, не може про­тиставлятися виконавчій владі, оскільки через нього реалізуються владні повноваження суб'єктів виконавчої влади. Відповідно всі суб'єк­ти виконавчої влади є ланками системи державного управління.

Таким чином, сутність проблеми співвідношення виконавчої влади і державного управління характеризується низкою чинників, які свідчать про те, що у деяких випадках вони мають як спільні риси, так і відрізняються за деякими важливими характеристиками. Так, виконавчу владу та державне управління здійснюють виконавчі органи. Однак до органів управління належить також адміністрація державного підприємства чи установи, яка не є виконавчим органом, бо інакше її Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. слід було б включити до числа суб'єктів виконавчої вла­ди, та ін. Разом з тим поняття «суб'єкт виконавчої влади» та «орган виконавчої влади» є тотожними.

Виконавча влада в Україні, відомою мірою в її державно-управ­лінському розумінні, відходить від функцій безпосереднього управ­ління, характерних для переважної більшості держав з суворою цен­тралізованою системою управління та пануванням державної фор­ми власності. Відбуваються процеси, що свідчать про зменшення функцій державного управління деякими сферами життя, особливо економікою. На цій підставі проявляються тенденції до становлення системи державного регулювання, коли безпосереднє втручання апа­рату управління в діяльність об'єктів Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. зменшується, а управлінський вплив пов'язується з самостійністю тих чи інших структур. Про це свідчить курс на забезпечення реальної оперативної та господарсь­кої самостійності на регіональному та місцевому рівнях, підпри­ємств і установ. Увага зосереджується на виробленні економічної політики, розвиткові економіки, стимулюванні підприємництва, роз­державленні майна та ін. Це ніскільки не принижує ролі виконавчої влади в державному управлінні, тим більш, що між державним уп­равлінням та державним регулюванням принципова відмінність відсутня, оскільки мета їх одна. Управляючи, органи виконавчої вла­ди здійснюють регулювання, а регулюючи - управління. Відмін­ність полягає у ступені впливу керуючого на керованого та рівні підлеглості або відсутності підлеглості.

Відомо Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою., що жодна держава ще не відмовилася і не відмовиться від державного управління як з політичних, економічних, так і з со­ціальних причин. Державно-управлінська діяльність завжди була і буде необхідною, але її форми і методи диктуються умовами сус­пільного життя. Зараз відбуваються процеси, що свідчать про змен­шення прямого управлінського впливу на деякі сторони суспільно­го життя, але в такій сфері, як адміністративно-політична діяльність, загальний обсяг «прямого управлінського впливу» не зменшується. Одночасно держава все більше і більше стає на шлях формування сильної виконавчої влади, спроможної забезпечити необхідний рівень управління суспільними відносинами (створення відповідно до Конституції України централізованої системи Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. виконавчої влади в державі, закріплення відносин відповідальності, підзвітності та підпорядкованості місцевих державних адміністрацій вищим орга­нам виконавчої влади згідно із Законом України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві державні адміністрації» і т. ін.).

Таким чином, створюється система виконавчої влади, яку скла­дають державні органи - суб'єкти виконавчої влади, та організа­ційний механізм здійснення виконавчої влади як державного управ­ління. При цьому державне управління слід розглядати ширше, ніж систему виконавчої влади, оскільки воно здійснюється не тільки органами, що входять до системи виконавчої влади, а й іншими, які не є органами виконавчої влади (адміністрація державних підпри­ємств та установ, керівники підприємств, установ та Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. організацій, що належать до сфери управління міністерств, органи міністерств та відомств на місцях та ін.). Тісні взаємозв'язки виконавчої влади та державного управління як різновиду соціального управління поєднує в одне ціле і таке явище, як адміністративне право, оскільки його формування як самостійної галузі права традиційно пов'язується з державним управлінням. Адміністративне право виступає необхід­ним і важливим інструментом управління соціальними процесами в суспільстві. Межі адміністративно-правового регулювання пов'язані з діяльністю органів виконавчої влади, охоплюють суспільні відно­сини управлінського характеру, що складаються у цій сфері держав­ної діяльності по керівництву економікою, соціальною сферою і культурою, адміністративною діяльністю. В деяких Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. випадках адмі­ністративно-правове регулювання поширюється на внутрішньо організаційну діяльність інших державних органів та зовнішньо організаційні відносини органів виконавчої влади з громадянами, недер­жавними формуваннями (громадськими організаціями, партіями).

Адміністративне право розглядається як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері державного уп­равління. Його основу складає адміністративне законодавство, що є складовою частиною (елементом) всього законодавства України. Під адміністративним законодавством розуміється система пра­вових актів, в яких знаходять свій зовнішній прояв адміністратив­но-правові норми. Воно охоплює не всі нормативно-правові акти, а лише ті, що відносяться до управлінської діяльності (виконавчої та розпорядчої).

Зараз у системі адміністративно-правового регулювання Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. основ­не місце належить: охороні та забезпеченню прав і свобод грома­дян; розробці та реалізації загальнодержавних програм економіч­ного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку; уп­равлінню об'єктами державної власності відповідно до закону; вдосконаленню форм та методів державного управління; вирішен­ню організаційних проблем державного будівництва (координація та спрямування роботи органів виконавчої влади, забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, митної справи тощо); вдоскона­ленню заходів заохочення та застосування відповідальності в держав­ному управлінні (в тому числі державних службовців); встановленню і ефективному втіленню в життя правових та організаційних засад господарювання (забезпечення рівних умов розвитку всіх форм влас­ності, стимулювання підприємництва, захист Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. прав власника, охорона прав споживачів, недопущення недобросовісної конкуренції та ін.); регулюванню функціонування в межах закону об'єктів недержавної власності; здійсненню заходів щодо зміцнення законності і порядку.

Отже, згідно з наведеним виконавча влада представлена в механізмі поділу влади органами виконавчої влади. Державне управ­ління здійснюється в рамках цієї системи та іншими державними органами, не названими в Конституції України виконавчими, і зна­ходить свій прояв у діяльності різних ланок державного апарату, які за своєю сутністю є органами державного управління. Основне його призначення - виконавча і розпорядча діяльність в межах, пе­редбачених адміністративним правом, приписами (нормами), що складають адміністративне законодавство.

V

При здійсненні виконавчої влади відбувається Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. реальне вті­лення в життя законів та інших нормативних актів, за допомогою яких держава активно впливає на суспільні процеси. Адміністратив­не право органічно пов'язане з виконавчою владою як важливий інструмент її реалізації та галузь права, що створює правові засади її функціонування. Через відносини з органами державного управ­ління (їх посадовими особами) громадяни мають можливість дійсно скористатися конституційними положеннями про пріоритетність їх прав і свобод. Адміністративне право є галуззю публічного права, ре­гулює управлінські відносини в галузі публічної влади, а саме ті з них, участь в яких беруть громадяни (їх об'єднання), органи вико­навчої влади Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. та органи місцевого самоврядування. Адміністративно-правові норми застосовуються при реалізації делегованих державою відповідним суб'єктам функцій і повноважень та у внутрішньо-організаційної діяльності не тільки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а й усіх державних органів, ад­міністрації державних підприємств, установ і організацій. Ефек­тивність управлінської діяльності якраз і створює необхідні умови для належної реалізації та захисту прав і свобод громадян, забезпе­чує виконання покладених на них обов'язків.

Нова система державного управління, необхідність якої пов'я­зана з комплексною перебудовою існуючої в нашій державі управ­лінської системи та розбудовою нових, важливих інститутів, має впроваджуватися в межах адміністративної реформи Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.. Концепція ад­міністративної реформи (проект), підготовлена Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи, ставить за мету реально поліпшити стан організації виконавчої влади, зробити її одним із важливих чинників прискорення економічних, політичних, соціальних державно-правових перетворень. Слід зазначити, що Концепція стосується не тільки управлінських, а й інших проблем, в ній також ставиться завдання переосмислення організаційних і правових засад державного управління, науково-методологічної бази адміністративного права як галузі публічного права.

На наш погляд, необхідність адміністративної реформи в Україні не викликає сумнівів, але якщо говорити про адміністративне право і його реформування, то це стосується його як галузі права, відповід­ної Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. системи законодавства і аж ніяк не науки, оскільки суспільне при­значення адміністративного права завжди пов'язувалося з забезпечен­ням і охороною прав і свобод громадян та виконанням ними обов'язків у сфері державного управління, завданнями по організації управлін­ня суспільними справами. Звичайно, на різних етапах розвитку су­спільства і держави, правової системи пріоритети були різними, як і пріоритетність самої виконавчої влади та органів, що її здійснюють.

У Концепції визначено п'ять напрямів здійснення адміністратив­ної реформи:

1)створення нової правової бази, що регламентувати­ме державне управління в Україні;

2)формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення державного уп­равління;

3)кадрове забезпечення Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. нової системи державного управ­ління;

4)зміцнення та формування нових фінансово-економічних ос­нов забезпечення системи державного управління;

5)наукове та інфор­маційне забезпечення системи державного управління, формування механізмів наукового інформаційного моніторингу її функціонування.

Здійснення зазначених напрямів розраховано на відносно тривалий період і включає до себе три етапи. Перший, підготовчий етап має за мету розроблення і офіційне схвалення Концепції та Програми здійснен­ня адміністративної реформи, розв'язання першочергових питань, по­в'язаних з поточним удосконаленням елементів існуючої системи дер­жавного управління. Другий етап пов'язується з запровадженням органі­заційно-правових засад реформування ключових елементів системи державного управління. Третій етап передбачає поглиблення трансфор­маційних Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. процесів, формування нових інститутів, організаційних струк­тур та інструментів державного управління. Заходи щодо законодавчо­го, кадрового, наукового та інформаційного забезпечення реформи, зміцнення та оновлення нових фінансово-економічних основ держав­ного управління передбачається провести на всіх етапах.

Процес реформування має стосуватися системи органів виконав­чої влади (Кабінету Міністрів України, центральних та інших підві­домчих Кабінету Міністрів органів виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади), системи місцевого самовряду­вання та адміністративно-територіального устрою держави, питань організаційного, кадрового, фінансово-економічного, інформаційно­го, наукового забезпечення. Передбачено створення комплексного механізму організаційного забезпечення адміністративної реформи, який би охоплював головні складові адміністративних перетворень. Створення Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. такого механізму має важливе значення, адже відомо, що через економічні, соціальні, правові реформи пройшли всі держави (в крайньому разі Європи) і ефективність їх проведення забезпечувала­ся спеціально створюваними організаціями. Вітчизняній практиці відомі неодноразові реформи, які розпочиналися, але так і не були доведені до завершення. Однією з причин цього була відсутність по­літичної волі та організаційного механізму забезпечення реформ.

Указом Президента України від 22 липня 1998 р. «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» (зі змінами і доповненнями) передбачено, що Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи продовжуватиме ро­боту з розроблення концептуальних положень проведення адмі­ністративної реформи Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою..

Координацію заходів щодо проведення адміністративної рефор­ми покладено на Прем'єр-міністра України. Контроль за розроблен­ням та реалізацією пропозицій з питань реформування центральних органів виконавчої влади здійснює заступник Голови Державної комісії з проведення адміністративної реформи в Україні, віце-прем'єр-міністр України, а з питань реформування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державної служби - заступник Голови Державної комісії з проведення адмі­ністративної реформи в Україні, Глава Адміністрації Президента України. Відповідно до Указу створені робочі групи з проведення ре­форми органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державної служби.

Правову основу адміністративної реформи становлять Консти­туція та Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. закони України, які визначають статус центральних і місце­вих органів виконавчої влади, систему адміністративно-територіаль­ного устрою та організацію місцевого самоврядування. Для забезпе­чення реалізації положень Концепції адміністративної реформи в Україні передбачено підготовку інших концепцій та програм, законів України.

На виконання положень Концепції Президентом України прий­нято низку нормативно-правових актів. Серед них особливе місце посідають ті, що спрямовані на реформування системи та структу­ри центральних органів виконавчої влади. Це укази Президента Ук­раїни від 15 грудня 1999 р. «Про систему центральних органів вико­навчої влади» та «Про зміни у структурі центральних органів вико­навчої влади».

Перетворення у системі місцевого самоврядування повинні за Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.­безпечуватися Координаційною радою з питань місцевого самовря­дування при Президентові України та Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України.

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaqzekub.html
documentaqzesej.html
documentaqzezor.html
documentaqzfgyz.html
documentaqzfojh.html
Документ Тема: Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.